Mẫu biểu về quản lý hóa chất công nghiệp - TT32/BCT-2017

04:32 | 04/01/2018

Tác giả:

Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất có hiệu lực từ 28/12/2017.

 Trong thông tư có hướng dẫn cụ thể các mẫu biểu cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất tại Việt Nam. Công ty cổ phần Đông Á tập hợp lại để bạn theo dõi như sau:

1. Mẫu biểu về điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp

Các biểu mẫu hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

a) Mẫu 01a: Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
 
b) Mẫu 01b: Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
 
c) Mẫu 01c: Mẫu văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
 
d) Mẫu 01d: Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
 
đ) Mẫu 01đ: Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
 
e) Mẫu 01e: Mẫu văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;
 
g) Mẫu 01g: Mẫu bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

​2.Mẫu biểu về cấp mới gia hạn xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp

a)    Mẫu 02a: Mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;
 
b)    Mẫu 02b: Mẫu văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;
 
c)    Mẫu 02c: Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp;
 
d)    Mẫu 02d: Mẫu văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.
 

3.Mẫu biểu lập hồ sơ, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

a)    Mẫu 03a: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
 
b)    Mẫu 03b: Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định;
 
c)    Mẫu 03c: Mẫu Biên bản họp Hội đồng thẩm định;
 
d)    Mẫu 03d: Mẫu Phiếu nhận xét, đánh giá;
 
đ) Mẫu 03đ: Mẫu Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
 

4.Mẫu biểu kiểm soát mua bán chất độc hại

 

5.Mẫu biểu báo cáo họa động hóa chất

 
a) Mẫu 05a: Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất (dành cho tổ chức, cá nhân);
 
b) Mẫu 05b: Mẫu Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất (dành cho Sở Công Thương).


Tham khảo chi tiết thông tư tại:

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/0/_VB_1514866486718_VB_TT%2032%202017%20BCT.pdf/a22d7c9e-f11e-4715-b8db-0135d206f1b3

 
 

Bình luận, Hỏi đáp