Xút lỏng 32% - 50%

Mô tả sản phẩm

Sau quá trình điện phân màng trao đổi Ion trực tiêp thu được sản phẩm Xút - NaOH  ở nồng độ 32% đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN, TCCS.

Công ty Đông Á là đơn vị duy nhất tại miền Bắc có dây chuyền cô đặc Xút lên nồng độ Xút 45% hay Xút 50% đáp ứng nhu cầu khách hàng và tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Tên chỉ tiêu Đơn vị NaOH 32 % NaOH 45 % NaOH 50 %
Công thức phân tử   NaOH
NaOH   40
Ngoại quan   Dung dịch lỏng, trong không màu
Tỷ trọng ở nhiệt độ 25oC   1,330 1,460 1,500
Hàm lượng Natrihydroxit (NaOH) % 32 ± 1 45 ± 1 50  ± 1
Hàm lượng NatriCacbonat (Na2CO3) g/l ≤ 1,335 ≤ 1,48 ≤1,525
Hàm lượng NatriClorua (NaCl) ppm 100 ≤ 110 ≤ 115