Tiêu chuẩn VN về muối công nghiệp xử dụng trong sản xuất Xút NaOH - Clo

08:56 | 22/01/2018

Tác giả:

Muối công nghiệp NaCL (Natri Clorua) là đầu vào quan trọng trong công nghiệp sản xuất Xút - Clo. Nguyên liệu muối chiếm 30% giá thành sản xuất Xút NaOH - Clo

Muối công nghiệp được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất hoặc làm nguyên liệu để chế biến muối tinh và các ngành khác.

Công ty hóa chất Đông Á - Phú Thọ xin chia sẻ quy định TCVN số TCVN 9640 - 2013 như sau:

MUỐI (NATRI CLORUA) CÔNG NGHIỆP
Industrial sodium chloride

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối (natri clorua) được sử dụng làm nguyên liệu dùng trong công nghiệp.


2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3973, Muối ăn (natri clorua) - Phương pháp thử
TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev.1-1997, Amend.1-1999, Amend.2-2001), Muối thực phẩm
ISO 2479, Sodium chloride for industrial use - Determination of matter insoluble in water or in acid and preparation of principal solutions for other determinations [Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp - Xác định tạp chất không tan trong nước hoặc axit và chuẩn bị các dung dịch cho các phép xác định khác]
ISO 2480, Sodium chloride for industrial use - Determination of sulphate content - Barium sulphate gravimetric method [Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng sulfat - Phương pháp đo khối lượng bari sulfat]
ISO 2482, Sodium chloride for industrial use - Determination of calcium and magnesium contents - EDTA complexometric methods [Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng canxi và magie - Phương pháp đo phức chất EDTA]
ISO 2483, Sodium chloride for industrial use - Determination of the loss of mass at 110 degrees C [Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp - Xác định hao hụt khối lượng khi sấy ở 110 oC]


3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

3.1. Muối công nghiệp (industrial sodium chloride)
Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp (sodium chloride for industrial use)
Sản phẩm được sản xuất từ nước biển.


4. Yêu cầu kỹ thuật
4.1. Yêu cầu cảm quan
Các chỉ tiêu cảm quan đối với muối công nghiệp được quy định trong Bảng 1.
Bảng 1 - Yêu cầu cảm quan

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Màu sắc

Trắng, trắng trong, trắng ánh xám, trắng ánh vàng hoặc trắng ánh hồng

2. Mùi

Không mùi

3. Vị

Dung dịch 5% có vị mặn đặc trưng của muối, không có vị lạ

4. Trạng thái

Khô rời

4.2. Yêu cầu lý hóa
Các chỉ tiêu lý hóa của muối công nghiệp được quy định trong Bảng 2.
Bảng 2 - Yêu cầu lý hóa

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

6,00

2. Hàm lượng natri clorua, % khối lượng chất khô, không nhỏ hơn

96,50

3. Hàm lượng chất không tan trong nước, % khối lượng chất khô, không lớn hơn

0,30

4. Hàm lượng ion canxi (Ca2+), % khối lượng chất khô, không lớn hơn

0,20

5. Hàm lượng ion magie (Mg2+), % khối lượng chất khô, không lớn hơn

0,15

6. Hàm lượng ion sulfat (SO4-2), % khối lượng chất khô, không lớn hơn

0,70


5. Lấy mẫu
Lấy mẫu theo TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev.1-1997, Amend.1-1999, Amend.2-2001).


6. Phương pháp thửMuoi-cong-nghiep-dung-trong-san-xuat-Xut-Hoa-Chat-Dong-A

6.1. Xác định các chỉ tiêu cảm quan, theo TCVN 3973.
6.2. Xác định hàm lượng natri clorua, theo TCVN 3973 hoặc TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev.1-1997, Amend.1-1999, Amend.2-2001).
6.3. Xác định độ ẩm, theo ISO 2483.
6.4. Xác định hàm lượng chất không tan trong nước, theo ISO 2479.
6.5. Xác định hàm lượng ion canxi, theo ISO 2482.
6.6. Xác định hàm lượng ion magie, theo ISO 2482.
6.7. Xác định hàm lượng ion sulfat, theo ISO 2480.


7. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Bao gói
Muối công nghiệp có thể ở dạng rời hoặc được đóng trong bao khô, sạch, hợp vệ sinh, duy trì được chất lượng của sản phẩm.
7.2. Ghi nhãn
Sản phẩm được ghi nhãn theo quy định hiện hành.
7.3. Bảo quản
Bảo quản muối công nghiệp trong kho hoặc đánh đống ngoài trời, đảm bảo sạch, khô ráo, thoát nước tốt và không để lẫn hàng hóa hay sản phẩm khác làm ảnh hưởng đến chất lượng muối.
7.4. Vận chuyển
Phương tiện vận chuyển muối công nghiệp phải khô, sạch, không có mùi lạ và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

(TCQGVN)

Bình luận, Hỏi đáp