Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo Nghị định 42/2020

Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo đường bộ và đường thuỷ nội địa theo Nghị định 42/2020

Quy định dán nhãn hàng hoá hoá chất theo nghị định 43/2017 Chính Phủ

Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: a) Tên hàng hóa; b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; c) ...

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật hóa chất - Sản xuất hóa chất công nghiệp

TTCP ban hành NĐ số 113⁄2017⁄NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất 2007. Nghị định sẽ giúp các công ty XNK, sản xuất hóa chất công nghiệp thuận lợi trong ...

Hướng dẫn triển khai Nghị định của Chính phủ về quản lý phân bón

Hiện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số ...