Phương pháp thử nghiệm AOAC 2007 (990.08) là gì?

Ủy ban Phương pháp Phân tích AOAC (Hiệp hội các nhà Hóa học Nông nghiệp Chính thức) Quốc tế (COMA) đã phát triển tiêu chuẩn hóa học AOAC 2007 ...

Quy chuẩn chất lượng POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).