Quy chuẩn chất lượng NATRI HYDROXIT (NAOH)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng NATRI HYDROXIT (NAOH).

Quy chuẩn chất lượng POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).

Xác định hàm lượng clo lỏng công nghiệp theo thể tích trong sản phẩm bay hơi - TCVN 10418:2014

Xác định hàm lượng clo theo thể tích trong sản phẩm bay hơi là một trong ba cách sác định hàm lượng clo trong công nghiệp theo Tiêu chuẩn Việt Nam ...

Xác định hàm lượng Clo lỏng trong công nghiệp - TCVN 10417: 2014

Có ba phương pháp xác định hàm lượng Clo trong công nghiệp, xác định theo thể tích mẫu, thể tích sản phẩm bay hơi, và xác định hàm lượng clo theo ...