Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Công ty CP Đông Á lấy sự phát triển cân bằng làm giá trị cốt lõi của công ty.

  • Phát triển cân bằng giữa đầu tư khoa học công nghệ và đầu tư  phát triển con người, trình độ, tay nghề làm chủ công nghệ sản xuất.
  • Phát triển cân bằng giữa mở rộng quy mô sản xuất và  trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
  • Phát triển cân bằng giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống  vật chất tinh thần của người lao động. 

Main